FAQ items aan het laden...
Home2018-07-03T14:50:43+01:00
KTC Zegveld is het decor voor testen met vier verschillende bedrijfsstijlen voor de Veenweiden.

Bedrijfssystemen

Wat werkt wel en wat niet? KTC Zegveld ontwikkelt en test inno- vatieve bedrijssystemen op veen.

Experimenten

Experimenteren en innoveren op een unieke locatie: middenin het veenweidegebied.

Programma's

Kennisontwikkeling en kennisdeling voor Veenweiden specifieke vragen.

Meer experimenteer ruimte op KTC

KTC Zegveld heeft de unieke kans ‘buurmans grond’ te kopen. Dat betekent dubbel zo veel ruimte om praktijkgericht aan duurzame bedrijfsmodellen op veen te werken. En antwoorden te vinden op vragen over extensivering van bedrijfsprocessen, verhoging van biodiversiteit, voedselkwaliteit, regionale kringlopen, bodemdaling, natuurontwikkeling en broeikasgassen. KTC Zegveld wil als inspirerende gids en baanbreker voor de sector gebiedsgerichte kennis en innovaties ontwikkelen, toepassen en verspreiden. Samen met melkveehouders, bedrijfsleven, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders werken we aan toekomstbestendige landbouw. Met focus op behoud en leefbaarheid van de veenweiden voor bewoners en gebruikers. Daar gaan we voor, u ook?

LEES MEER
Dit bedrijfstype staat model voor de productielandbouw (0-situatie) waarbij slechts ruwvoer nodig is voor het vee om als herkauwer te kunnen functioneren. De mest wordt grotendeels afgevoerd, koeien blijven op stal en worden frequent gemolken. Het vee is hoogproductief Holstein Friesian. Vraagstukken zijn: welk regionaal ruwvoer is geschikt voor een dergelijk veehouderijsysteem en hoe kunnen we de mest geschikt maken voor de Randstedelijke vraag, dan wel bewerken of verwerken tot bruikbare biomassa (grondstof)? Het referentiebedrijf is voor KTC Zegveld vooral nodig voor een goede vergelijking en aansluiting met de brede praktijk. Bovendien is het bedrijfsconcept geschikt om ketenconcepten in volledig gecontroleerde omstandigheden te ontwikkelen. Het concept biedt garantie voor een substantiële hoeveelheid mest die nodig is om jaarrond energie-experimenten te kunnen uitvoeren in standalone vergistingsconcepten.
De koe staat symbool als stoffeerder van het landschap. De koe in het KTC weidebedrijf realiseert met nauwelijks input van krachtvoer een behoorlijke melkproductie per hectare. Het bijvoeren van eiwit-achtigen is verleden tijd. Een productie van 1,5 kg vet en eiwit per kg lichaamsgewicht zonder krachtvoer en 13.000 kg melk per hectare zijn mooie uitdagingen voor de proefboerderij om voornamelijk via regionale voervoorziening melk te produceren. De melk kan afgezet en verwerkt worden via een streekproducten afzetlijn waarbij een intensieve samenwerking met een verwerker van melk gewenst is. Samen met voorloper-veenweidepraktijk bedrijven kunnen deze deelaspecten als eerste uitgetest worden als voorloper op de bredere praktijk.
Op het KTC natuurbedrijf staan natuurdoelen centraal en worden extra inkomensstromen via melk gegenereerd. Graslandbeheer, type koe, management, natuurvriendelijke oevers en factoren die de ontwikkelsnelheid van natuurontwikkeling beïnvloeden, zijn belangrijke onderwerpen. Het KTC natuurbedrijf richt zich hierop, specifi¬ek voor flexibelere natuurdoelen in en met veengrond.
Dit bedrijfstype gaat uit van precisielandbouw waarbij natuurlijke gradiënten in het landschap gecompenseerd worden door specifi¬ek watermanagement. De functie (ecosysteemdienst) bepaalt welk beheer plaatsvindt. Optimalisatie van het waterbeheer creëert ruimte om water in perioden van tekort of overschot te bergen dan wel uit te slaan en maakt inzichtelijk wat voor invloed dit heeft op gewas, grond en zoetwaterkwaliteit.

Experimenten

Experimenteren en innoveren op locatie!

KTC Zegveld vormt de perfecte locatie om innovaties ten behoeve van stakeholders zoals ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers en bestuurders, te onderzoeken, testen en delen. Op de proefboerderij worden waardevolle datareeksen opgebouwd en voortgezet op het gebied van onder andere onderwaterdrainage, metingen rondom bodemdaling, waterkwaliteit en fosfaat evenwichtsbemesting. Sommige van deze experimenten lopen al ruim 10 jaar en leveren daarmee een unieke dataset. Naast de lopende experimenten op haar eigen locatie biedt KTC haar expertise en faciliteiten ook aan voor de aanleg en onderhoud van proefvelden in de regio gericht op thema’s als bodem, water, productie van gewassen en natuurbeheer.

Bekijk hier de experimenten

Programma’s

Evenementen

De innovatieve omgeving, prima faciliteiten en de beschikking over mensen die de nieuwste kennis op een aantrekkelijke wijze kunnen overbrengen, maken KTC Zegveld tot een uitermate geschikte trainingslocatie. Voor scholieren en studenten vanuit het agrarisch onderwijs, maar zeker ook als opleidings- en bijscholingsplaats voor melkveehouders, adviseurs, controleurs of ambtenaren.

Samen met het agrarisch onderwijs en trainingsbureaus is KTC Zegveld een belangrijke plaats voor praktijkgerichte trainingen en een inspiratieplek voor vernieuwing. Met de gecreëerde slaapgelegenheid is KTC Zegveld zeer geschikt als locatie voor meerdaagse trainingen en cursussen.

Lees meer over evenementen

 Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld

Dé locatie voor  onderzoek, kennisdeling en innovatie in de Veenweiden!