Ammoniak reductie op veen vraagt een specifieke insteek vanwege de hoge N-levering van de grond, de gebruikte mestaanwendingsmethoden, de beperkte hoeveelheid snijmaïs in het rantsoen en de ontwatering. Daarom is het praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak op veen?’ gestart, zodat melkveehouders extra kennis krijgen over kosteneffectieve maatregelen die zorgen voor vermindering van de ammoniakemissie op het bedrijf.

Praktijknetwerk
In het praktijknetwerk zijn vijf groepen melkveehouders op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Ze kijken hoe de ammoniakemissie te verminderen is met de veestapel, mest en aanwending, de bodem, de oogst en de bewaring van het gewas. Bovendien gaat een groep zich verdiepen in maatregelen die passen op grootschalige melkveebedrijven. Ze koppelen dit aan deelbalansen van de Kringloopwijzer. Uiteindelijk is de insteek een integrale aanpak die uitmondt in een lagere ammoniak emissie, een betere mineralenkringloop en een minimaal gelijkblijvend bedrijfsresultaat.

Dit praktijknetwerk heeft als doel de ammoniakemissie op veengrond te reduceren. Door nieuwe kennis, vakkennis en technieken te genereren, documenteren en uit te dragen kan dit praktijknetwerk een bijdrage leveren aan een sectorale aanpak van de ammoniakemissie.

Kennis genereren
In het praktijknetwerk zijn vijf studiegroepen samengesteld die elk een deelaspect van het melkveebedrijf adopteren en deze met inbreng van specialisten richten op het reduceren van ammoniak. Deze aspecten hebben betrekking op voeding, mest, bodem en gewas. Daarnaast is er een groep die zich richt op grote bedrijven.
De Kringloopwijzer is het middel waarmee gemeten kan worden hoeveel ammoniak er door een bedrijf wordt geëmitteerd. Door een combinatie van bedrijfseigen cijfers en rekenmodellen komt elk bedrijf tot een aantal kilogram ammoniakemissie. Door uitwisseling middels studiegroepen worden de uitkomsten vergeleken, geanalyseerd en verder verdiept. Hierdoor is informatie verkregen over de oorzaken van ammoniakemissie en de effecten van maatregelen.

Kennisdeling
Op de bedrijven worden specifieke maatregelen genomen en resultaten gemeten, zodat een scala aan maatregelen voor de melkveehouderij kan worden weergegeven. Dit is gedaan in de vorm van een Beslisboom, waarin alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen in hun relatie tot het reduceren van ammoniak. Voor een aantal maatregelen is een verdieping gemaakt in de vorm van Factsheets:
Factsheet Weidegang
Factsheet Mest aanwenden
Factsheet Verduurzamen melkvee
Factsheet Voereiwit

Onderstaande presentaties, ontwikkeld in het kader van het praktijknetwerk, kunt u gebruiken om meer kennis op te doen over maatregelen met betrekking tot ammoniakemissie.
◊ Fotopresentaties: Farmwalk, Grotere koppels weiden door Bert Philipsen
Literatuuronderzoek mineralisatie door Sander Heikoop
◊ Presentatie: Mineralisatie op Veen door Wim Honkoop
Checklist: Bepalen gewenst Ruw Eiwit percentage geoogst eigen gras

Voor nieuwsberichten over het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen?’ bekijk ook de website van Verantwoorde Veehouderij.

Dit praktijknetwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, geïnitieerd door het Veenweiden Innovatiecentrum, PPP-Agro Advies en Wageningen University & Research. In dit netwerk is samengewerkt met de Melkvee Academie.

Lespakket Ammoniak

Lespakket Ammoniak

Om de kennis van ammoniakemissie en de praktische maatregelen om dit te reduceren ook binnen het Agrarisch Onderwijs beschikbaar te maken is er en een lespakket ontwikkeld.
Lespakket Ammoniak