Praktijkresultaten

Home/Praktijkresultaten

Overzicht van praktijkresultaten van experimenten die op het KTC plaats hebben gevonden of andere rapporten die nauw verwant zijn met de activiteiten, programma’s of experimenten van het KTC.

Onderwaterdrains in het veenweidegebied

Gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s. Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt dat in het kader van [...]

2015-12-11T07:49:59+01:00

Onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer

Gedurende twee jaar (2011-2012) is onderzocht wat de hydrologische en landbouwkundige effecten zijn van dynamisch slootpeilbeheer op veengrond bij relatief hoge slootpeilen. Dit met en zonder toepassing van onderwaterdrains. Het slootpeil werd daarbij afhankelijk gesteld van het graslandgebruik en kan zodoende als extreme maatregel beschouwd worden om maaivelddaling op veengrond te minimaliseren. Deze vorm van [...]

2015-12-11T07:56:15+01:00

Onderwaterdrainage in polder Zeevang II

In polder Zeevang is in 2007 tot en met 2010 een praktijkexperiment uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal naar het effect van onderwaterdrains op de zakking van veengrond en op de landbouwkundige productiemogelijkheden van grasland bij een slootpeil 60 cm –maaiveld (mv). In dit rapport ligt de nadruk [...]

2015-12-11T08:05:26+01:00