KTC levert expertise, kennis en data om veenweidenspecifieke vragen die er leven bij individuele ondernemers, provincies, onderwijsinstellingen en waterschappen te kunnen beantwoorden. Het kennisloket is opgericht om een gedegen dataset op te bouwen, onder andere op het gebied van: grondwaterstanden, bodemtemperatuur, draagkracht, gewasopbrengsten, graskwaliteit en waterkwaliteit. Met deze dataset kunnen beleidsondersteunende vragen, vragen van ondernemers en studenten worden behandeld. Om nieuwe wegen te ontdekken worden er binnen het kennisloket ook verkennende experimenten uitgevoerd, als opstapje naar goed onderbouwd en degelijk onderzoek. Voorbeelden van verkennende experimenten zijn pilots met de teelt van gewassen zoals Miscanthus, dynamisch waterbeheer en verkennende beweidingsproeven. De verkenningen worden ingezet als cases voor studenten om uit te werken, zodat zij in een vroeg stadium bij het innovatieproces worden betrokken.

Binnen het Kennisloket worden bestaande datareeksen voortgezet, op de proefboerderij zijn namelijk al unieke datareeksen aanwezig van soms van tientallen jaren. Zo is er bijvoorbeeld een unieke datareeks van de bodemdaling bij hoog en laag waterpeil vanaf de jaren 70 verzameld. En een 19-jarige reeks aan data rondom evenwichtsbemesting met fosfaat op veengrond. Zeer waardevolle informatie en een belangrijke basis voor veel gevraagd cursusmateriaal of voor beleidsondersteunende vraagstukken van waterschappen, provincies en overheden en in het onderwijs. Binnen het kennisloket worden deze waardevolle datasets verder voortgezet.

Het kennisloket wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Utrecht en Zuid-Holland.