Project omschrijving

Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening door extra watergebruik!

Wat: Onderzoek naar mesttoedieningssystemen in combinatie met verdunning en/of besproeien met water die de ammoniakemissie beperken.

Waarom: Voor een lagere emissie van ammoniak is het wenselijk dat de emissie bij toediening van mest fors omlaag gaat. Hiervoor lijken een aantal oplossingen mogelijk waarbij mest toegediend wordt in combinatie met extra water. Bovendien kan stikstof die niet vervluchtigd als ammoniak door het gras worden benut en levert dit een besparing aan kunstmest op. Maar het economische belang voor melkveebedrijven gaat verder. Beperken van de ammoniakemissie kan tot extra ontwikkelingsruimte en ondernemersvrijheid leiden voor veehouders in en rondom Natura 2000 gebieden.

Hoe: Onderzoek naar de effecten van diverse mesttoedieningssystemen met verdunnen en besproeien met water op veen en klei grond en op meerdere tijdstippen/weersomstandigheden. De emissiemetingen worden uitgevoerd in samenwerking met WUR Livestock Research. Daarnaast worden experimenten opgezet waarbij de N-recovery van de mesttoedieningssystemen wordt bepaald.

Doel: Het ontwikkelen van perspectiefvolle emissiearme mesttoedieningssystemen voor de veenweiden. Met de focus op efficiënte, betaalbare en werkbare mestuitrijmethoden, die de ammoniakemissie aanzienlijk verlagen en de acceptatie hiervan door de overheid.

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland

Uitvoering: KTC Zegveld, WUR Livestock Research, Veenweiden Innovatiecentrum