Project omschrijving

De uitdaging van Huiskavel Beweiden is om het beweiden van een grote koppel koeien op een relatief kleine huiskavel mogelijk te maken. Omdat een relatief kleine huiskavel vooral het gevolg is van schaalvergroting is het doel vooral beweidingsystemen te ontwikkelen voor grote koppels op een kleine huiskavel die passen bij het westelijk veenweidegebied.

Huiskavel beweiden: 2 opties nader onderzocht

Om de huiskavel maximaal te benutten voor beweiden richt dit experiment zich op beweidingssystemen met minimaal maaien, het maaien vindt plaats op de aangewezen veldkavels. Op de locatie van KTC worden twee beweidingssystemen, namelijk omweiden en stripgrazen met elkaar vergeleken.

Voor behoud van beweiding met grote koppels in het algemeen is het van belang het vakmanschap te verbeteren rond de interactie van de grasproductie door het land, de grasopname van de koe en de wijze waarop de melkveehouder het gras aanbiedt.