Project omschrijving

Sturen op nutriënten

Data van sturen op nutriënten levert nieuwe inzichten in bodemprocessen!

Wat: In het experiment Sturen op Nutriënten wordt kennis ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer.

Waarom: Om te bepalen op welk moment meststoffen het beste toegediend kunnen worden, en hoe met de grondwaterstand op de nutriëntenhuishouding kan worden gestuurd. Dat leidt dan tot een efficiënter gebruik van nutriënten. Doordat er minder uitspoeling en vervluchtiging optreedt, verbetert de waterkwaliteit, waardoor er minder depositie van NH3 plaatsvindt en een (ook kwalitatief) goede grasopbrengst wordt gewaarborgd.

Hoe: Op 3 percelen met en zonder onderwaterdrainage wordt onderzoek gedaan naar het beschikbaar komen van mineralen uit de bodem en de verandering van de bodemgesteldheid. Daarvoor wordt bij verschillende slootwaterpeilen de grondwaterstand iedere 10 minuten gemeten. Bovendien wordt het grondwater iedere week bemonsterd gedurende het groeiseizoen en op verschillende dieptes. Ook de bodemtemperatuur wordt frequent gemeten.

Doel: Middels praktijkonderzoek wordt het beschikbaar komen van mineralen uit de bodem en de verandering van de bodemgesteldheid gemonitord, om daarmee te komen tot een efficiënter gebruik van nutriënten.

Opdrachtgever: Via het Veenweiden Innovatiecentrum: provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland (als onderdeel van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden), Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland.

Uitvoering: Acacia Water, B-ware, WUR Livestock Research en KTC Zegveld.