Bedrijfssystemen

Experimenteren met meerdere bedrijfssystemen op één locatie levert unieke data op!

Door de opzet van vier ontwerp-bedrijfssituaties op de proefboerderij van KTC Zegveld kunnen bedrijfssysteem gerelateerde vragen (gericht op het veenweidegebied) worden onderzocht en beantwoord. Diverse bedrijfsconcepten zullen naast elkaar worden getest, zonder invloed van verschillende managementstijlen.

Een unieke situatie die nieuw marktperspectief biedt. Samen met een netwerk van voorloperbedrijven die zijn gekoppeld aan één van de vier bedrijfssystemen ontstaat meerwaarde in kennisuitwisseling en verzameling van data. In de te ontwikkelen specifieke bedrijfssituaties kan 90% van de bedrijfsvoeringen in het westen van Nederland (en daarmee de marktvraag) worden bediend.

KTC experimenteert met onderdelen van de vier bedrijfssystemen, lees hier meer over onder experimenten.

Bedrijfsfilosofie Waterboer in onderzoek op KTC Zegveld

Waterboer

Dit bedrijfstype gaat uit van precisielandbouw waarbij natuurlijke gradiënten in het landschap gecompenseerd worden door specifi­ek watermanagement. De functie (ecosysteemdienst) bepaalt welk beheer plaatsvindt. Optimalisatie van het waterbeheer creëert ruimte om water in perioden van tekort of overschot te bergen dan wel uit te slaan en maakt inzichtelijk wat voor invloed dit heeft op gewas, grond en zoetwaterkwaliteit.

Bedrijfsfilosofie Natuurbedrijf in onderzoek op KTC Zegveld

Natuurbedrijf

Op het KTC natuurbedrijf staan natuurdoelen centraal en worden extra inkomensstromen via melk gegenereerd. Graslandbeheer, type koe, management, natuurvriendelijke oevers en factoren die de ontwikkelsnelheid van natuurontwikkeling beïnvloeden, zijn belangrijke onderwerpen. Het KTC natuurbedrijf richt zich hierop, specifi­ek voor flexibelere natuurdoelen in en met veengrond.

Bedrijfsfilosofie Referentiebedrijf in onderzoek op KTC Zegveld

Referentiebedrijf

Dit bedrijfstype staat model voor de productielandbouw (0-situatie) waarbij slechts ruwvoer nodig is voor het vee om als herkauwer te kunnen functioneren. De mest wordt grotendeels afgevoerd, koeien blijven op stal en worden frequent gemolken. Het vee is hoogproductief Holstein Friesian. Vraagstukken zijn: welk regionaal ruwvoer is geschikt voor een dergelijk veehouderijsysteem en hoe kunnen we de mest geschikt maken voor de Randstedelijke vraag, dan wel bewerken of verwerken tot bruikbare biomassa (grondstof)? Het referentiebedrijf is voor KTC Zegveld vooral nodig voor een goede vergelijking en aansluiting met de brede praktijk. Bovendien is het bedrijfsconcept geschikt om ketenconcepten in volledig gecontroleerde omstandigheden te ontwikkelen. Het concept biedt garantie voor een substantiële hoeveelheid mest die nodig is om jaarrond energie-experimenten te kunnen uitvoeren in standalone vergistingsconcepten.

Bedrijfsfilosofie 75-90% Beweiden in onderzoek op KTC Zegveld

75-90% beweiden/gras

De koe staat symbool als stoffeerder van het landschap. De koe in het KTC weidebedrijf realiseert met nauwelijks input van krachtvoer een behoorlijke melkproductie per hectare. Het bijvoeren van eiwit-achtigen is verleden tijd. Een productie van 1,5 kg vet en eiwit per kg lichaamsgewicht zonder krachtvoer en 13.000 kg melk per hectare zijn mooie uitdagingen voor de proefboerderij om voornamelijk via regionale voervoorziening melk te produceren. De melk kan afgezet en verwerkt worden via een streekproducten afzetlijn waarbij een intensieve samenwerking met een verwerker van melk gewenst is. Samen met voorloper-veenweidepraktijk bedrijven kunnen deze deelaspecten als eerste uitgetest worden als voorloper op de bredere praktijk.