Hoogwaterboerderij
We zijn begonnen op
de Hoogwaterboerderij
Bekijk meer

Kun je boeren bij een hogere grondwaterstand?

Wat betekent hoogwater voor bodem, gewas en koeien? Net als arbeid en inkomen en duurzaamheidsdoelen voor klimaat en milieu, belangrijke voorwaarden voor agrarisch ondernemen. Op de Hoogwaterboerderij verkennen we de mogelijkheden; wat werkt wél en wat niet. Daarvoor zetten we niet alleen kennis, techniek en innovatie in, maar ook de samenwerkingskracht van onderzoek, praktijk, waterschappen en overheden. Samen voor agrarisch perspectief op veen!

Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Draaien aan de knoppen

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra over het programma Boeren op Hoog Water:

Boeren bij Hoog Water; een kijkje op de Hoogwaterboerderij KTC Zegveld, deel 1

Op de boerderij doen we onderzoek naar:

Putdrainage

Putdrainage

Het grondwaterpeil wordt geregeld met drukdrainage. Dit is een waterinfiltratiesysteem dat geregeld wordt met drains in de percelen die aangesloten zijn op een put die met waterdruk het grondwaterpeil kan sturen. De vier bedrijfsystemen hebben elk een eigen blok van percelen waarin het grondwaterpeil geregeld wordt. Dit zal resulteren in een grote variatie van waterpeilen binnen en tussen percelen in één blok.

Verschillende rassen

Verschillende rassen

De Holsteinkoeien worden gehouden bij hoog en laag waterpeil. De Jersey-, en vanaf eind 2020 ook de Blaarkopkoeien, worden gehouden bij hoog waterpeil. Vergelijking van deze rassen biedt inzicht in welke type koe het meest rendeert bij hoog waterpeil en wat is bij de Holsteins het effect van waterpeil op technische en economische prestaties.

Watermetingen

Watermetingen

Actuele grondwaterstanden worden gemeten via peilbuizen per perceel en divers die continue het grondwaterpeil meten.. De doorstroming van de hoeveelheid water via de drains wordt gemeten met flow- en debietmeters. Ook het bodemvochtgehalte en de bodemtemperatuur worden bijgehouden. Rekening houdend met verdamping kunnen we vervolgens een waterbalans opstellen.

Broeikasgasmetingen

Broeikasgasmetingen

Vanuit een landelijk onderzoekprogramma worden in 5 regio’s in Nederland bij verschillende veensoorten de emissie van methaan gemeten. KTC Zegveld is een belangrijke locatie, omdat hier ook verschil tussen hoog en laag waterpeil gemeten wordt. Extra proeven zullen mogelijk gedaan worden om emissie van lachgas te meten op weide- en maaipercelen met verschillende waterpeilen.

Draagkracht

Draagkracht

Meten van draagkracht is cruciaal om inzicht te krijgen of weiden of maaien nog mogelijk is. Dit heeft invloed op de mate waarin gras nog oogstbaar of benutbaar is in het bedrijfssysteem onder natte omstandigheden. Factoren die van belang zijn om te meten zijn: insporing, zodesterkte, indringingsweerstand, worteldiepte en -dichtheid, dichtheid zode en vertrapping van de bodem.

Land- en dierprestaties

Land- en dierprestaties

Grasproductie, graskwaliteit en grasopname zijn belangrijk om te weten of optimaal melk produceren uit vers gras of graskuil mogelijk is, en wat het verschil is tussen het reguliere en hoogwater systeem. Naast deze landprestaties zijn de melk- en vleesproductie van de koeien belangrijk, evenals de gezondheid van de dieren. Op basis van de dieren land prestaties in het systeem bepalen we het effect van hoog water op de economische prestaties.

Lees meer over het onderzoeksprogramma Boeren op Hoog Water

Locatie

Nieuwsbrief Hoogwaterboerderij

>> aanmelden nieuwsbrief Hoogwaterboerderij

Contact

KTC Zegveld Hoogwaterboerderij
Oude Meije 14
3474 KM Zegveld
hoogwaterboerderij@ktczegveld.nl

KTC Zegveld

>> Ga naar de hoofdlocatie: KTC Zegveld