Onderzoek en Praktijk

Boeren bij Hoog Water is het kennisontwikkelingsprogramma van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), dat de komende jaren op de Hoogwaterboerderij uitgevoerd gaat worden. Boeren bij Hoog Water richt zich op de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf met minimale klimaatimpact. Het gaat om een verkenning van een nieuw economisch haalbaar bedrijfsmodel met melkvee, bij minimaal gebruik van kunstmest en krachtvoer. Daarmee past Boeren bij Hoog Water in de lijn van kringlooplandbouw. Ook de reductie van stikstofemissies en het verbeteren van waterkwaliteit zijn onderdeel van dit nieuwe bedrijfssysteem.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsmodel volgens Boeren bij Hoog Water is het onderzoeksprogramma Boeren bij Hoog Water opgezet. Daarbij zetten we in op een grondwaterstand van 20 centimeter beneden maaiveld omdat deze grondwaterstand – volgens de huidige inzichten van deskundigen- zorgt voor een minimale uitstoot van emissies uit de veenbodem. Of dat voor het westelijke veenweidengebied ook geldt en ook nog in een rendabel bedrijfssysteem past, willen we ontdekken, uittesten en laten zien door in de praktijk aan de slag te gaan. Dat gebeurt op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld, maar het is de bedoeling om ook op een aantal satellietbedrijven onderzoek te doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut, PPP-Agro Advies en KTC Zegveld, in opdracht van het VIC.

Meer informatie
Hoogwater Boerderij

Het VIC dankt de opdrachtgevers Provincie Utrecht, Provincie Zuid Holland, LTO, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor hun vertrouwen en support in Boeren bij Hoog Water.

Het programma ‘Boeren bij Hoog Water’ van het VIC maakt deel uit van de ‘Regio Deal bodemdaling Groene Hart’. Binnen de Regio Deal werken 8 regionale overheden, de rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve experimenten uit te voeren. Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl.

Nieuwsbrief Hoogwaterboerderij

>> aanmelden nieuwsbrief Hoogwaterboerderij

Contact

KTC Zegveld Hoogwaterboerderij
Oude Meije 14
3474 KM Zegveld
hoogwaterboerderij@ktczegveld.nl

KTC Zegveld

>> Ga naar de hoofdlocatie: KTC Zegveld