De gemeente Krimpenerwaard wil samen met agrariërs nieuwe duurzame verdienmodellen voor de melkveehouderij in het veenweidengebied ontwikkelen. Daarvoor starten er diverse pilots in het gebied om nieuwe verdienmodellen te verkennen. Zo starten er pilots met peilgestuurde onderwaterdrainage, verschillende soorten natte teelten en kruiden in het grasland.
Deze pilots starten vooruitlopend op de ‘Proeftuin Krimpenerwaard’. Een programma dat ontwikkeld wordt om verduurzaming van de landbouw in de Krimpenerwaard te realiseren.

Pilot Natte Teelten Veenweiden

Natte teelten als Lisdodde en Cranberry kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidengebied te reduceren en dragen bij aan een duurzame landbouw in het gebied.

Pilot Peilgestuurde onderwaterdrainage

Onderwaterdrainage gaat bodemdaling in het veenweidengebied tegen, draagt bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en leidt tot betere ontwatering van percelen in natte perioden.